sprzedaż • działka • budowlana


łódzkie • Skierniewice • Cicha


39 600 PLN
9 245 €
7 977 £
10 497 $
  • 77
514 zł
120 €
104 £
136 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Prezydent Miasta Skierniewice

ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Cichej

Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość oznaczona numerem działki 15/64 o powierzchni gruntu 77 m² oraz powierzchni użytkowej budynku 69,62 m², położona przy ul. Cichej w Skierniewicach, obręb nr 6, stanowiąca własność Gminy Miasto Skierniewice. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr KW LD1H/00025408/0. W dziale I-SP - Spis spraw związanych z własnością wpisano uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej - nieodpłatna służebność gruntowa przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 15/64, polegająca na prawie korzystania z działki nr 15/63 z Kw Nr LD1H/00034503/2, pasem gruntu o szerokości pięciu metrów.

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Skierniewice przy ul. Cichej w dzielnicy mieszkaniowo-usługowej.

Działka 15/64 ma kształt prostokąta. Od strony wschodniej i zachodniej przylega do budynków handlowo-usługowych. Dojazd do nieruchomości od ulicy Cichej przez działkę 15/63. Działka jest zabudowana budynkiem po dawnym grupowym węźle cieplnym RC-504 o powierzchni użytkowej 69,62 m² o konstrukcji murowanej. Budynek jest niepodpiwniczony jednokondygnacyjny. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji miejskiej, ciepłowniczej oraz w dalszej części ul. Cichej do sieci gazowej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice, zatwierdzonym uchwałą Nr LIX/66/06 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 września 2006 roku, który dotyczy obszaru położonego w rejonie ulic: Alei Niepodległości, Mszczonowskiej, Cichej, Trzcińskiej, Granicznej, Rawskiej i Budowlanej, przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 6,63.M,U - przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa i zabudowa usługowa.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej zabudowanej nieruchomości odbył się 03 października 2018 roku.Cena wywoławcza brutto: 39.600,00 zł

Wadium brutto: 4.000,00 zł

Cena zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 t.j.). Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem działki oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, w tym o warunkach i zasadach zabudowy, o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia do istniejących mediów od poszczególnych gestorów sieci przesyłowych.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 26.03.2019 roku, z dopiskiem „Wadium - dz. nr 15/64, ul. Cicha” na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek pomocniczy sum depozytowych: 81 1020 3352 00001402 0193 3969. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, Nr NIP; w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Wszelkie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej - aktu notarialnego.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Rynek 1, sala nr 19, I piętroNabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości - pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek podstawowy dochodów: 39 1020 3352 00001002 0193 3951. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, których wysokość określi notariusz. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, Prezydent Miasta Skierniewice może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym w wysokości nominalnej tj. bez odsetek i oprocentowania .Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 poz. 2278 t.j.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Prezydent Miasta Skierniewice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta w Skierniewicach, ul. Floriana 9 pokój nr 10, w godz. 8:00 - 16:00, tel. (0-46) 834-51-50 w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu i zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.bip.um.skierniewice.plPREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICEKontakt:
Urząd Miasta Skierniewice
tel: (0-46) 834-51-50

  • powierzchnia: 77 m2
  • powierzchnia działki: 77 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek