sprzedaż • działka • budowlana


łódzkie • Skierniewice • Stefana Batorego


797 077 PLN
183 785 €
160 377 £
208 137 $
  • 702
1 135 zł
262 €
228 £
296 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Prezydent Miasta Skierniewice

ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Stefana Batorego

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem działek 21/56 i 21/64 o łącznej powierzchni 0,0702 ha, położona przy ul. Stefana Batorego w Skierniewicach, obręb nr 7, stanowiąca własność Gminy Miasto Skierniewice. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr LD1H/00032207/3. W dziale III - „prawa, roszczenia i ograniczenia” niniejszej księgi wpisane są ograniczone prawa rzeczowe, ale nie dotyczą przedmiotowych działek. W dziale IV - wpisów brak.Działki 21/56 i 21/64 tworzą jeden kompleks i mają kształt nieregularny. Od strony wschodniej przylegają do ul. Stefana Batorego, od strony południowej przylegają do działki przeznaczonej pod drogę a od strony północnej i zachodniej do działek gruntowych niezabudowanych. Działki odległe są od centrum o około 1 km. Działki porośnięte są trawą, są niezabudowane i nieuzbrojone w infrastrukturę techniczną. Dojazd do działek od ulicy Stefana Batorego. W ulicy Stefana Batorego zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej, tj. energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, telefon.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Skierniewice nr XLV/178/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku działki oznaczone są symbolem 7.222 M,U i w zakresie przeznaczenia podstawowego przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej i teren zabudowy usługowej a przeznaczenia uzupełniającego pod parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Działki 21/56 i 21/64 położone są w granicy fragmentu zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków -„Zespół Koszarowy” (okres powstania 1885-1890).Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 28 grudnia 2018 roku.Cena wywoławcza brutto: 797.077,20 zł

Wadium brutto: 80.000,00 zł

Podana cena wywoławcza zawiera w sobie podatek VAT w wysokości 23%.Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204).

Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem działki oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, w tym o warunkach i zasadach zabudowy, o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia do istniejących mediów od poszczególnych gestorów sieci przesyłowych.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 15.03.2019 roku, z dopiskiem „Wadium - dz. nr 21/56 i 21/64, ul. Stefana Batorego” na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek pomocniczy sum depozytowych: 81 1020 3352 00001402 0193 3969. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, Nr NIP; w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Wszelkie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej - aktu notarialnego.Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 marca 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Rynek 1, sala nr 19, I piętroNabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości - pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek podstawowy dochodów: 39 1020 3352 00001002 0193 3951. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, których wysokość określi notariusz. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, Prezydent Miasta Skierniewice może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym w wysokości nominalnej tj. bez odsetek i oprocentowania. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 poz. 2278 t.j.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Prezydent Miasta Skierniewice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta w Skierniewicach, ul. Floriana 9 pokój nr 10, w godz. 8:00 - 16:00, tel. (0-46) 834-51-50 w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu i zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.bip.um.skierniewice.pl, w prasie codziennej ogólnokrajowej „Monitor Urzędowy” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w budynku przy ul. Floriana 9.PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICEKontakt:
Urząd Miasta Skierniewice
tel: (0-46) 834-51-50

  • powierzchnia: 702 m2
  • powierzchnia działki: 702 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek