sprzedaż • działka • budowlana


łódzkie • Skierniewice • Stefana Czarnieckiego


123 000 PLN
28 720 €
25 274 £
32 609 $
  • 532
231 zł
54 €
47 £
61 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza:

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w SkierniewicachPrzedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem działki: 1147 o powierzchni 532 m², położona przy ul. Stefana Czarnieckiego w Skierniewicach, obręb 3, stanowiąca własność Gminy Miasto Skierniewice.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1H/000022782/4.Przedmiotowa nieruchomość, położona jest w północnej części miasta Skierniewice przy ul. Stefana Czarnieckiego o kształcie zbliżonym do prostokąta, w bliskim sąsiedztwie osiedla WIDOK wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości biegnie ulicą Czarnieckiego (droga lokalna, gruntowa, nieurządzona). Nieruchomość nieuzbrojona z dostępem do sieci infrastruktury elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice nieruchomość położona jest w obszarze o symbolu 3.157 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 21 sierpnia 2018 roku.Cena wywoławcza : 123.000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy tysiące) brutto.

Wadium : 21.000,00 złPodana cena wywoławcza zawiera w sobie podatek VAT w wysokości 23%.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu.

Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem działki oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, w tym o warunkach i zasadach zabudowy, o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia do istniejących mediów od poszczególnych gestorów sieci przesyłowych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 18.01.2019 roku z dopiskiem „Wadium - działka nr 1147 - ul. Stefana Czarnieckiego” na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek pomocniczy sum depozytowych: 81 1020 3352 00001402 0193 3969. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, Nr NIP; w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - aktualny wyciąg o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Wszelkie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej - aktu notarialnego.Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23.01.2019 roku

o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Rynek 1, sala nr 19, I piętroNabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości - pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek podstawowy dochodów: 39 1020 3352 00001002 0193 3951.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granic nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, których wysokość określi notariusz.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, Prezydent Miasta Skierniewice może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym w wysokości nominalnej tj. bez odsetek i oprocentowania. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Prezydent Miasta Skierniewice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta w Skierniewicach, ul. Floriana 9 pokój nr 10, w godz. 8:00 - 16:00, tel. (0-46) 834-51-50 w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.bip.um.skierniewice.pl oraz www.monitorurzedowy.plPREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICEKontakt:
Urząd Miasta Skierniewice
tel: (0-46) 834-51-50

  • powierzchnia: 532 m2
  • powierzchnia działki: 532 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek