• Nieruchomości woj. Łódzkie

262 000 PLN ARCHIWALNA

Zgierz (Łódzkie)

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 1000m2
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 262 000 PLN
  • Miasto-
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) oraz § 6 ust. 1, 3 i 4, § 12, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)PREZYDENT MIASTA ZGIERZA

zawiadamia, że w dniu 15 stycznia 2024 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu

Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114 odbędzie sięI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych

w Zgierzu przy ul. Wandy Chotomskiej 4 i ul. Wandy Chotomskiej 6Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Wandy Chotomskiej 4

Obręb ewidencyjny: Zgierz 113, jednostka rejestrowa: G278

Klasoużytek: RV-grunty orne

Działka numer ewidencyjny: 201/8 o powierzchni 1000 m2Położenie nieruchomości: Zgierz, ul. Wandy Chotomskiej 6

Obręb ewidencyjny: Zgierz 113, jednostka rejestrowa: G278, G590

Klasoużytek: RV-grunty orneDziałki numer ewidencyjny: 201/7 o pow. 731 m2, 200/19 o pow. 269 m2

Powierzchnia łączna: 1000 m2Ww. nieruchomości stanowią własność Gminy Miasto Zgierz.

Dla powyższych nieruchomości w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzone są dwie księgi wieczyste:

KW Nr LD1G/00001262/9

DZIAŁ I-O: województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Zgierz M., miejscowość Zgierz; obręb ewidencyjny 0113, Zgierz 113; działki numer: 98 sposób korzystania – działka gruntu, 200/3, 198/3 ul. Wandy Chotomskiej 19, 200/4, 198/4 ul. Wandy Chotomskiej 17, 200/9, 198/9 ul. Wandy Chotomskiej 7, 200/14 ul. Wandy Chotomskiej 16, 200/15 ul. Wandy Chotomskiej 14, 200/16 ul. Wandy Chotomskiej 12, 200/17 ul. Wandy Chotomskiej 10, 200/18 ul. Wandy Chotomskiej 8, 200/19 ul. Wandy Chotomskiej 6, 198/10 ul. Wandy Chotomskiej 5, 198/11 ul. Wandy Chotomskiej 3, 198/13 ul. Jana Kasprowicza 57, 200/20 ul. Wandy Chotomskiej 18, 200/21; sposób korzystania – R-grunty orne; obszar całej nieruchomości 1,2839 HA.

DZIAŁ I-Sp, III i IV wpisów brak.

DZIAŁ II – właściciel Gmina Miasto Zgierz.

KW Nr LD1G/00021478/2

DZIAŁ I-O: województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Zgierz M., miejscowość Zgierz; obręb ewidencyjny 0113, Zgierz 113; działki numer: 201/1 ul. Wandy Chotomskiej 7, 201/2 ul. Wandy Chotomskiej 5, 201/3 ul. Wandy Chotomskiej 3, 201/5 ul. Jana Kasprowicza 57, 201/7 ul. Wandy Chotomskiej 6, 201/8 ul. Wandy Chotomskiej 4, 201/9 ul. Wandy Chotomskiej 2, 201/10 ul. Jana Kasprowicza 59; sposób korzystania – R-grunty orne; obszar całej nieruchomości 0,6023 HA; wzmianka z dnia 09.10.2023 r. o odłączenie części lub całości nieruchomości i założenie nowej księgi wieczyste, która nie dotyczy przedmiotu przetargu.

DZIAŁ I-Sp, III i IV wpisów brak.

DZIAŁ II – właściciel Gmina Miasto Zgierz.Opis nieruchomości, przeznaczenie oraz sposób jej zagospodarowania:

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią niezabudowane, niezagospodarowane, nieogrodzone działki gruntu. Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 200/19 i 201/7 tworzą jedną nieruchomość o łącznej powierzchni 1000 m2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 201/8 stanowi jedną nieruchomość o powierzchni 1000 m2. Kształt nieruchomości jest zbliżony do prostokątnego. Ww. nieruchomości nie posiadają urządzonych zjazdów. Mają możliwość uzbrojenia we wszystkie media instalacyjne znajdujące się na tym terenie, tj. sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energii elektrycznej, sieć gazową, sieć teleinformatyczną, przy czym warunki przyłączeniowe należy uprzednio uzgodnić z gestorami sieci.

W granicy działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 201/7 i 201/8 z działką drogi ulicy Wandy Chotomskiej zostało posadowione złącze kablowe stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Dostęp do posadowionej infrastruktury elektroenergetycznej nie jest uregulowany służebnością przesyłu.

Ww. nieruchomości zlokalizowane są w północnej części miasta Zgierza, w dzielnicy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy nowo powstałej drodze gminnej - ulicy Wandy Chotomskiej, która na chwilę obecną jest drogą o nawierzchni gruntowej, nieurządzonej.

Ulica Wandy Chotomskiej, z której, zgodnie z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy, odbywać się będzie zjazd na teren nieruchomości, jest ulicą prostopadłą do ulicy Kasprowicza i równoległą do ulic Trojańskiej i Dygasińskiego. W kierunku północnym ulica Wandy Chotomskiej zapewnia dojazd do ulicy Trojańskiej.

Nabywca nieruchomości ponosić będzie wszelkie obciążenia finansowe związane z zbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości pod zabudowę. Na nieruchomości nie przeprowadzono badań geotechnicznych gruntu mających na celu określenie wytrzymałości gruntu i poziomu wód gruntowych oraz nie wykonano badań nośności gruntu.

Dla ww. nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza” przedmiotowe nieruchomości położone są w jednostce planistycznej nr 12 - „Kasprowicza - Dygasińskiego”, w obszarze o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 12/MN.

Dla każdej z ww. nieruchomości, na wniosek Gminy Miasto Zgierz, wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) istnieje możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz nabywcy nieruchomości.

mapa z lokalizacją nieruchomościCena wywoławcza nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Wandy Chotomskiej 4, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 201/8 wynosi 262.000,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100), w tym 23% VAT.

Wadium wynosi 26.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Wandy Chotomskiej 6, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 200/19 i 201/7 wynosi 263.000,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące 00/100), w tym 23% VAT.

Wadium wynosi 27.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100).

UWAGA! Na każdą z nieruchomości opisanych powyższej odbędzie się odrębna licytacja.Warunki przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w wyżej określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 09 stycznia 2024 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa notarialne, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa notarialne. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego - z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu lub stosownym pełnomocnictwem notarialnym, bądź przedłożenie notarialnego ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej. Podmioty zagraniczne przystępujące do przetargu obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się:

a) ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

b) z uwarunkowaniami możliwości zagospodarowania – szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza, pok. 224, 210, tel. 42/714 31 91 lub 82.

3. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną nieruchomość, zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdą z tych nieruchomości.

4. Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu (przy braku innej dyspozycji) na konto, z którego należność została przelana.

5. Cena osiągnięta w przetargu (w tym 23% VAT), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w wyniku przetargu został wyłoniony jako nabywca nieruchomości, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

8. Podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

9. Protokół z przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

10. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich wpisów, opłat sądowych.

11. Gmina Miasto Zgierz odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości do zamierzonej formy użytkowania, jak również wznowieniem i okazaniem geodezyjnych granic nieruchomości oraz uregulowaniem stosunków sąsiedzkich ponosi nabywca.

13. Gmina Miasto Zgierz nie ponosi odpowiedzialności za warunki geotechniczne gruntu, wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane, a także za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla sprzedawanej nieruchomości.

14. Gmina Miasto Zgierz nie dysponuje danymi dotyczącymi warunków gruntowo-wodnych oraz występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu przykrytych warstwą gleby. Osoby zainteresowane mogą, za zgodą gminy, wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

15. Nabywca nieruchomości w trakcie realizacji na niej inwestycji zobowiązany będzie do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

16. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości naliczanego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Zgierza oraz dbania o stan sanitarny działki, jak i jej otoczenia.

17. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, pok. 1.

18. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informacja o wyniku przetargu, zawierająca m.in. imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP pod adresem bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż gruntów) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza na okres co najmniej 7 dni.

19. Organizator przetargu zobowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie później niż 35 dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po dokonaniu wpłaty przez nabywcę.

20. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, bez okazania granic.

21. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

22. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 3, tel. 42/714 31 84.

23. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach przetargu stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

24. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie wyłonienia nabywcy nieruchomości jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II nr 16. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres: lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka bądź na adres Urzędu Miasta Zgierza wskazany powyżej.

2) Będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, stan cywilny.

3) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu:

a) przeprowadzenia postępowania przetargowego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO)

b) podpisania, wykonania i rozliczenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO).

4) W każdej chwili oferentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3. Przestaniemy przetwarzać dane oferenta w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności oferenta lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentowi przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz złożenia skargi w związku z ich przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Dane osobowe oferenta będą przechowywane przez okres:

a) dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia postępowania przetargowego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z ww. procedury i zawartej notarialnej umowy sprzedaży;

b) dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia przetargu, jeżeli nie dojdzie do wyłonienia oferenta jako nabywcy nieruchomości i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, dane osobowe związane z uczestnictwem w przetargu zostaną niezwłocznie usunięte.

7) Dane osobowe oferenta mogą być przekazywane notariuszowi w celu wykonania czynności notarialnych lub w razie gdyby okazało się to konieczne zewnętrznym kancelariom prawnym. Poza tym dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy nakazuje tego przepis prawa.

8) Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe oferentów nie są profilowane.

25. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza, na stronie pod adresem www.bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż gruntów) oraz w dzienniku „monitorurzędowy.pl” na stronie internetowej pod adresem www.monitorurzedowy.pl.Z UP. PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA

Bohdan Bączak

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta ZgierzaKontakt:
Urząd Miasta Zgierz
tel: 42/714 31 84Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

Mapa

Łódzkie, Zgierz ,
AMK Portal

Urząd Miasta Zgierz

+48XXXXXX184
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.