• Nieruchomości woj. Łódzkie

240 000 PLN ARCHIWALNA

Zgierz (Łódzkie)

Mieszkanie 2 pokojowe

  • Pokoje2
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 46.72m2
  • Rodzaj Mieszkanie
  • Cena 240 000 PLN
  • Miasto-
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029), § 6 ust. 1 i 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia Nr 423/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zbycia wolnych lokali mieszkalnych w wielolokalowych domach mieszkalnychPREZYDENT MIASTA ZGIERZA

zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się:III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu)Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 17 przy ulicy Długiej 75 w Zgierzu,

Cena wywoławcza: 240 000,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy 00/100) – zwolnione od podatku VAT,

Wadium: 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100),

Powierzchnia użytkowa lokalu: 46,72 m²,

Opis lokalu: II piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, balkon.

Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 4672/109300.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:

działka nr 89/5 o pow. 0,0542 ha, położona w 129 obrębie miasta Zgierza przy ul. Długiej 75, stanowiąca w 16893/109300 części własność Gmina Miasto Zgierz, KW nr LD1G/00018059/5.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

KW nr LD1G/00018059/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych:

Dz. I: działka gruntu o numerze ewid. 89/5, obszar 0,0542 ha, blok mieszkalny nr 1

o 26 lokalach mieszkalnych, 72 izbach;

Dz. II: jako współwłaściciel w 16893/109300 części wpisana jest Gmina Miasta Zgierza;

Dz. III: brak wpisów;

Dz. IV: brak wpisów.Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 4 przy ulicy Gałczyńskiego 26 w Zgierzu,

Cena wywoławcza: 205 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy 00/100) – zwolnione od podatku VAT,

Wadium: 10 300,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy trzysta 00/100),

Powierzchnia użytkowa lokalu: 38,00 m²,

Opis lokalu: I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, balkon.

Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 3800/50180.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:

działka nr 563 o pow. 0,0169 ha, położona w 126 obrębie miasta Zgierza przy ul. Gałczyńskiego 26, stanowiąca w 189/2315 części własność Gmina Miasto Zgierz, KW nr LD1G/00020071/2.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

KW nr LD1G/00020071/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych:

Dz. I: działka gruntu o numerze ewid. 563, obszar 0,0169 ha, blok mieszkalny nr 29

o 12 lokalach, 36 izbach;

Dz. II: jako współwłaściciel w 7660/50180 części wpisana jest Gmina Miasta Zgierza;

Dz. III: „Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 30.01.1990 roku”;

Dz. IV: „Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 30.01.1990 roku”.Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 1 przy ulicy Rembowskiego 35 w Zgierzu,

Cena wywoławcza: 180 000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysiące 00/100) – zwolnione od podatku VAT,

Wadium: 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100),

Powierzchnia użytkowa lokalu: 34,68 m²,

Opis lokalu: I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, balkon.

Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 3468/55800.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:

działka nr 186 o pow. 0,0302 ha, położona w 128 obrębie miasta Zgierza przy ul. Rembowskiego 35, stanowiąca w 2884/6975 części własność Gmina Miasto Zgierz, KW nr LD1G/00012433/9.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

KW nr LD1G/00012433/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych:

Dz. I: działka gruntu o numerze ewid. 186, obszar 0,0300 ha, blok nr 10 o 48 izbach;

Dz. II: jako współwłaściciel w 23072/55800 części wpisana jest Gmina Miasta Zgierza;

Dz. III: brak wpisów;

Dz. IV: brak wpisów.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokali mieszkalnych: Zgierz ul. Długa 75 m. 17 oraz Zgierz ul. Gałczyńskiego 26 m. 4 odbył się w dniu 18 października 2023 roku,

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. lokali odbył się 27 listopada 2023 roku.

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego: nr 1 przy ul. Rembowskiego 35 w Zgierzu odbył się w dniu 23 października 2023 roku,

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. lokalu odbył się 29 listopada 2023 roku.Ze stanem faktycznym lokali można zapoznać się w trakcie ich oględzin:

ul. Długa 75 m. 17 – w dniu 14.02.2024 r. w godz. 10:00-11:00,

ul. Gałczyńskiego 26 m. 4 – w dniu 14.02.2024 r. w godz. 12:00-13:00,

ul. Rembowskiego 35 m. 1 – w dniu 14.02.2024 r. w godz. 11:00-12:00.

Wymienione wyżej lokale mieszkalne stanowią własność Gminy Miasto Zgierz. Ze stanem prawnym i technicznym lokali oraz nieruchomości wspólnych zainteresowani winni zapoznać się przed przetargiem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. Wystawione do przetargu lokale mieszkalne nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.Warunki przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz nr konta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 lutego 2024 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

2. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych -aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego, z przedłożeniem notarialnego pełnomocnictwa lub zgody na nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego.

3. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

5. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży lokalu i ułamkowej części gruntu stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

6. Protokół z przetargu podpisują przewodniczący komisji, członkowie komisji oraz osoby wyłonione w przetargu jako nabywcy.

7. Na cenę wywoławczą składają się: cena za lokal wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku (zwolniona z podatku VAT) oraz cena udziału w prawie własności gruntu (zwolniona z podatku VAT). W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrębnego ustalenia ww. cen, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej. Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

8. Cena osiągnięta w przetargu za lokal wraz z ceną udziału w prawie własności gruntu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Dokonanie ww. zapłaty jest warunkiem koniecznym przystąpienia do zawarcia umowy przenoszącej własność.

9. Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Zgierza odstąpi od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy lokali, wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.

11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć skargę do Prezydenta Miasta Zgierza na czynności związane z jego przeprowadzeniem. Skargę należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza w Biurze Obsługi Interesanta.

12. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informacja o wyniku przetargu, zawierająca m.in. imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP pod adresem bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż lokali) oraz publikacji na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń na okres co najmniej 7 dni.

13. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie umowy przenoszącej własność, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 8-go dnia i nie później niż 35 dnia, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

14. Wszelkie obciążenia finansowe związane z przygotowaniem nieruchomości do użytkowania spoczywają na nabywcy lokalu.

15. Nabywca lokalu ponosi wszelkie koszty związane z jego nabyciem.

16. Prezydent Miasta Zgierza może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

17. W kwestiach nieuregulowanych w warunkach przetargu stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

18. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie wyłonienia nabywcy jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II nr 16. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka bądź na adres Urzędu Miasta Zgierz wskazany powyżej.

b) Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, stan cywilny.

c) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu:

I. przeprowadzenia postępowania przetargowego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO);

II. podpisania, wykonania i rozliczenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO).

d) W każdej chwili oferentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3. Przestaniemy przetwarzać dane oferenta w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności oferenta lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentowi przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz złożenia skargi w związku z ich przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

f) Dane osobowe oferenta będą przechowywane przez okres:

I. dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia postępowania przetargowego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z ww. procedury i zawartej notarialnej umowy sprzedaży;

II. dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia przetargu, jeżeli nie dojdzie do wyłonienia oferenta jako nabywcy i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, dane osobowe związane z uczestnictwem w przetargu zostaną niezwłocznie usunięte.

g) Dane osobowe oferenta mogą być przekazywane notariuszowi w celu wykonania czynności notarialnych lub w razie gdyby okazało się to konieczne zewnętrznym kancelariom prawnym. Poza tym dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy nakazuje tego przepis prawa.

h) Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe oferentów nie są profilowane.

19. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 4, tel. XXXXXX185 lub XXXXXX187.

20. Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń, na stronie internetowej pod adresem: www.bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż lokali) oraz w dzienniku monitorurzędowy.pl na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl.
Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

Bohdan Bączak

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta ZgierzaKontakt:
Urząd Miasta Zgierz
tel: XXXXXXXX185Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

Mapa

Łódzkie, Zgierz ,
AMK Portal

Urząd Miasta Zgierz

+48XXXXXX185
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.